OOP

PHP OOP Oto Sınıf Yükleme (Autoloading Class) Metodu

Selamün Aleyküm Arkadaşlar;

Bir sınıfı türettirmeden önce __autoload($sinif_isim) fonksiyonu tetiklenir. Bu yöntem her defasında sınıfın olduğu sayfayı entegre etmememizi sağlar. Yani otomatik olarak dahil edilir.

class klasöründe cls.ogr.php dosyasında ogr isminde sınıfımız olsun.

//dizin: /class/cls.ogr.php
class ogr
{
	public function __construct()
	{
		echo 'ogr sınıfı türetildi...<br />';
	}
}
//dizin: /index.php
$ogr = new ogr();

Bu şekilde ogr sınıfını türettirdiğimiz zaman hata meydana gelir. Çünkü sınıfımız class/cls.ogr.php içinde olduğu için. Onu sayfaya dahil etmemiz gerekir. Bu işlemleri include, include_once, require, require_once komutlarıyla sayfayı dahil ederiz. Ama biz burada __autoload metodunu kullanacağız.

//dizin: /index.php
function __autoload($sinif_isim)
{
	echo 'cls.' . $sinif_isim . '.php sayfası dahil ediliyor...<br />';
	require_once 'class/cls.' . $sinif_isim . '.php';
}

$ogr = new ogr();

ogr sınıfı türetilmeden önce __autoload metodu çalışır. require_once ‘class/cls.ogr.php’ dosyasını dahil eder. Sonra ogr sınıfı türetilir.

Sınıf türetilirken hata meydana gelebilir. Hatayı yakalamak için try catch bloklarını kullanabiliriz. Bu özellik PHP 5.3.0 dan beri vardır. Önceki sürümlerde çalışmaz.

//dizin: /index.php
function __autoload($sinif_isim)
{
	echo "cls.$sinif_isim.php sayfası dahil ediliyor...<br />";
	if(file_exists("class/cls.$sinif_isim.php"))
		require_once "class/cls.$sinif_isim.php";
	else
		throw new Exception("cls.$sinif_isim.php isminde bir dosya bulunamadı.");
}

try
{
	$ogr = new ogr1();
}
catch (Exception $e)
{
	echo $e->getMessage();
}

ogr1 sınıfı olmadığı için catch bloğu çalıştırılacaktır.

 

Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.

Bu döküman www.ibasoglu.com’a aittir. Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.

PHP OOP Sihirli Yöntemler (Magic Methods)

Selamün Aleyküm Arkadaşlar;

PHP’nin sınıflara ait bazı özel metodları vardır.

__call()
Tanımlanmayan bir metod çağırıldığı zaman tetiklenir. İki parametre alır. Çağırılan metod ismi ve metoda gönderilen parametre-ler.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __call($f_isim, $parametreler)
	{
		echo $f_isim . " isimli bir metod tanımlı değildir. " . implode(', ', $parametreler) . " değer-ler atanamaz.";
	}
}

$ogr = new ogr();
$ogr->adgetir("paramdeger");
//Ekran çıktısı: adgetir isimli bir metod tanımlı değildir. paramdeger değer-ler atanamaz.

 

__callStatic()
PHP 5.3.0 sürümünde eklenmiştir. Tanımlı olmayan bir static metodu çağırdığımızda tetiklenir. Parametre olarak çağırılan metod ismi ve parametre-leri alır.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __callStatic($f_isim, $parametreler)
	{
		echo "static" . $f_isim . " isimli bir metod tanımlı değildir. " . implode(', ', $parametreler) . " değer-ler atanamaz.";
	}
}
$ogr = new ogr();
ogr::adgetir("paramdeger");

 

__get($degiskenisim)
Bir değişkeni çağırdığınızda o değişken sınıfta yoksa __get($degiskenisim) metodu tetiklenir. Parametre olarak değişken ismini verir.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __get($d_isim)
	{
		echo $d_isim . " isimli değişken tanımlı değildir.";
	}
}

$ogr = new ogr();
echo $ogr->ad1;
//Ekran çıktısı: ad1 isimli değişken tanımlı değildir.

ad1 değişkeni ogr sınıfında tanımlı olmadığı için __get metodu tetiklenir.

 

__set($degiskenisim, $degiskendeger)
Tanımlı olmayan bir değişkene değer atanmaya çalışıldığında tetiklenir. Parametre olarak iki tane parametre alır. Değişken ismi ve değişken değer.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __set($d_isim, $d_deger)
	{
		echo $d_isim . " isimli değişken tanımlı değildir. " . $d_deger . " değerini atayamazsınız.";
	}
}
$ogr = new ogr();
$ogr->ad1="Veli";
//Ekran çıktısı: ad1 isimli değişken tanımlı değildir. Veli değerini atayamazsınız.

ad1 degişkeni tanımlı olmadığı ve değer atamaya çalıştığımız zaman __set metodu tetiklenir.

 

__invoke()
Bu özellik PHP 5.3.0’dan beri eklenmiştir. Sınıfa bir parametre gönderdiğimiz zaman tetiklenir. Kullanımı şu şekildedir.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __invoke($param)
	{
		echo implode(", ", $param) . " parametre-ler gönderilmiş bir __invoke() metoduyum.";
	}
}
$ogr = new ogr();
$ogr("param-deger");

 

__tostring()
Sınıf ekrana çıktılandığında çalışır. Yani türettiğimiz bir sınıfa echo, print uygularsak __tostring() metodu tetiklenir. Geriye yazılacak bir nesne göndermelidir.

class ogr
{
	public function __tostring()
	{
		return get_class($this) . " sınıfının __tostring() metoduyum.";
	}
}

$ogr = new ogr();
echo $ogr;
//Ekran çıktısı: ogr sınıfının __tostring() metoduyum.

echo $ogr komutuyla __tostring() metodu tetiklendi ve return’le dönen kayıt çıktı olarak yazıldı.

 

__clone()
Bir değişkende bulunan sınıfı başka bir değişkene klonladığımızda __clone() metodu tetiklenir.

class ogr
{
	public function __clone()
	{
		echo get_class($this) . " sınıfının __clone() metoduyum.";
	}
}

$ogr = new ogr();
$tmpogr = clone $ogr;
//Ekran çıktısı: ogr sınıfının __clone() metoduyum.

 

Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.

Bu döküman www.ibasoglu.com’a aittir. Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.

PHP OOP Giriş

Selamün Aleyküm Arkadaşlar;

PHP OOP’nin (Object Oriented Programming – Nesne Yönelimli Programlama) temeli sınıflardan (class) oluşur.

PHP’de sınıf (class) tanımlaması şu şekilde yapılır:

class isim
{

}

Oluşturduğumuz sınıfı kullanabilmemiz için onun görüntüsünü (instance) oluşturmamız gerekir. Görüntüsünü oluşturmak için new kodunu kullanırız.

$degisken = new isim();

$değisken adındaki bir değişkene (variable) sınıfımızın görüntüsü atadık.

Sınıfımızda değişken tanımlamak istersek eğer bir erişim sağlayıcısıyla (public, private, protected) beraber yazmamız gerekir. Yoksa PHP’de hata meydana gelir.

class isim
{
	public $degisken;
}

Fonksiyon (Function)

PHP’de fonksiyonlar (function) iki türlüdür. Geriye değer döndüren veya döndürmeyen.

Eğer geriye değer döndüreceksek return komutunu kullanırız.

function fonkisim
{
	//Kodlar
	return "değer";
}

Fonksiyonun alt program olarak kullanımı:

function fonkisim
{
	echo "Bu bir Alt programdır.";
}

Bir fonksiyona dışarıdan parametre yollarak kullanılması:

function fonkisim($param)
{
	//Kodlar
}

Bir fonksiyondan sınıfımıza ait bir değişkene veya metoda erişmemiz için $this kodunu kullanırız.

class isim
{
	public $degisken;

	function degiskendegerata($deger)
	{
		$this->degisken = $deger;
	}
}

$isim = new isim();
$isim->degiskendegerata("deger");

 

Yapıcı (__construct) Metod

Sınıf türetildiği zaman ilk tetiklenecek metoddur. Geriye değer döndüremez.

class isim
{
	function __construct()
	{
		echo "Ben ilk çalışan metodum...";
	}
}

Yıkıcı (__destruct) Metod

Sınıf türetildikten sonra, en son tetiklenir. Sınıf kapatılırken yok edildiği anda çalışan metoddur. Sınıfta Exit() metoduyla sonlarılsa dahi bu metod çalışır.

class isim
{
	function __destruct()
	{
		echo get_class($this) . " sınıfı yokediliyor...";
	}
}

static Anahtar Sözcüğü

static olarak tanımlanmış, sınıf özelliklerine veya yöntemlerine türettirmeden ulaşabiliriz. Normal olarak türetilmiş bir sınıftan static olan nesneye erişilemez. isim::$staticnesneisim olarak erişilebilir. Sınıfta oluşturulmuş bir static nesneye sınıftan self::$staticnesneisim olarak erişilir.

class isim
{
	public static $degisken;

	function __construct()
	{
		self::$degisken= "deger";
	}
}

$isim=new isim();
echo isim::$degisken;

 

Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.

Bu döküman www.ibasoglu.com’a aittir. Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.